Scientific Committee

Congress President
Zhao Jizong

Honorary Presidium
DaiJianping, LvChuanzhen, RaoMingli, Li Shunwei, GuoYupu, Qin zhen, Dong Weiwei, Wei Gangzhi, Zhu Yonglian, GaoXiaolan, Huang Ruxun, Wang Weizhi, Wang Jizuo,  GaoRunlin, Hu Dayi, Zhang Suming, Hu Xueqiang

Congress Executive President
Wang Yongjun,Ge Junbo,Ji Linong,Dong Qiang,Xu Anding ,Miao Zhongrong

Congress Executive Presidium
Chen Kangning ,Cui Liying, Dong Qiang,Fan Dongsheng,Ge Junbo,Guo Li,He Li ,Hu Bo,Hu Hanhua,Huang Jiaxing,Huo Yong,Ji Xunming,Ji Linong,LI Tielin,Li Yansheng,Luo Benyan,Miao Zhongrong,Niu Xiaoyuan,Peng Bin,Su Dingfeng,Tang Beisha,Wang Xin,Wang Chen,Wang Ning,Wang Shuo,Wang Wei,Wang Wenzhi,Wang Yongjun,Wu Shizheng,Xie Peng,Xu Anding,Xu Yun,Xu Yuming,Yang Yi,Zhang Chaodong,Zhang Tong,Zhang Weiwei, Zhang Zhuo, Zhao Gang,Zhao Jizong,Zhao Xingquan,,Zhou Dong, Zeng Jinsheng

Overseas Executive Presidium

John Zhang,David Wang, Wengui Yu, James Wang

Secretary-General
Zhang Zhuo ,Liu Liping

Deputy Secretary-General
Liu Liping,Wang Yilong,He Shida

Secretaries
Peng Bin, Zhao Xihai, Cheng Xin,Wang Feng ,Qin Haiqiang ,Dong Shuyu,Wang Liang